Podmínky používání

Podmínky používání

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost NejlepsiKlinika.com. Tento dokument obsahuje podmínky používání (dále jen “smlouva”) a představuje právní dohodu mezi návštěvníkem/uživatelem (dále jen “uživatel”) těchto stránek a společností NejlepsiKlinika.com (dále jen “BestClinic”).

Předpokladem pro to, aby uživatel mohl používat nástroje, funkce a informace na těchto stránkách, je, že si přečte všechny podmínky obsažené v této smlouvě, porozumí jim a souhlasí s nimi. Samotným přístupem k funkcím a nástrojům těchto stránek nebo prohlížením jakýchkoli informací, textů nebo grafiky se však má za to, že uživatel již tuto smlouvu přečetl, porozuměl jí a souhlasí s tím, že se jí bude řídit. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami této dohody, musí okamžitě opustit tyto stránky a přestat používat nástroje, funkce a informace zde uvedené.

BestClinic si vyhrazuje právo tuto smlouvu měnit nebo upravovat bez předchozího upozornění uživatelů. V důsledku toho je uživatel povinen při každém vstupu na tyto stránky nahlédnout do této smlouvy a zjistit všechny její aktualizace, úpravy, změny a revize, kterými je automaticky vázán.

Uživatel se zavazuje používat informace, služby a nástroje dostupné na těchto stránkách výhradně pro osobní a nekomerční účely.

Účel těchto stránek a omezení odpovědnosti

BestClinic je webová stránka pro vyhledávání a porovnávání nemocnic, klinik a jednotlivých lékařů (dále jen “poskytovatelé zdravotních služeb”) z celého světa a propojování uživatelů s těmito poskytovateli zdravotních služeb, a to pro služby, jako jsou lékařské, kosmetické a zubní ošetření/zákroky. Uživatelé mají možnost kontaktovat více poskytovatelů lékařských služeb podle svých potřeb a poskytovatelé lékařských služeb mají k dispozici platformu pro nabízení svých služeb uživatelům.

BestClinic prostřednictvím těchto stránek poskytuje pouze obecné informace, údaje a statistiky týkající se lékařské turistiky, zdravotní péče a lékařských služeb dostupných po celém světě, a to buď přímo od poskytovatelů zdravotní péče, nebo prostřednictvím jednoduchého procesu vyhledávání informací, údajů a statistik, které jsou již k dispozici na webových stránkách poskytovatele zdravotní péče. BestClinic nezaměstnává žádného poskytovatele zdravotních služeb a doporučuje uživatelům, aby před přímým kontaktem s poskytovateli zdravotních služeb provedli vlastní průzkum/ovření.

BestClinic se snaží poskytovat svým uživatelům aktuální informace, údaje a statistiky týkající se lékařské turistiky. Obsah těchto webových stránek však nemusí být nutně přezkoumán nebo připraven odbornými lékaři a není určen k tomu, aby nahradil rady získané od registrovaného odborného lékaře. Žádné informace, údaje nebo statistiky obsažené na těchto stránkách nelze používat k vlastní diagnostice nebo k léčbě zdravotních problémů či nemocí. BestClinic nenese odpovědnost za jakékoli zjištěné nepřesné, neúplné, nesprávné nebo zavádějící informace.

BestClinic neposkytuje zdravotní péči ani lékařské služby. Neposkytuje žádné osobní názory ani lékařské rady týkající se způsobilosti uživatelů k jakémukoli lékařskému nebo zdravotnickému ošetření nebo službě. Nezaručuje přesnost obecných informací, statistik a údajů uvedených na těchto stránkách a dále nezaručuje existenci, kvalifikaci, kvalitu služeb nebo způsobilost žádného z poskytovatelů zdravotní péče nebo lékařských služeb uvedených na těchto stránkách.

Uživatel je odpovědný za vlastní šetření existence, kvalifikace, kvality služeb nebo způsobilosti kteréhokoli z uvedených poskytovatelů zdravotní péče nebo lékařských služeb a za ověření všech informací, údajů nebo statistik týkajících se odvětví lékařského cestovního ruchu. Uživatel zbavuje společnost BestClinic odpovědnosti za jakoukoli škodu, ztrátu nebo újmu, která by mohla vzniknout uživateli nebo jiné osobě, která od něj obdržela informace týkající se jakýchkoli informací, údajů nebo statistik zveřejněných na těchto stránkách, nebo za jakoukoli službu nebo léčbu získanou od zde uvedeného poskytovatele zdravotní péče nebo lékařských služeb. BestClinic neodpovídá za žádné zdravotní nebo lékařské služby nebo léčbu, které může Uživatel obdržet od jakékoli osoby, subjektu nebo společnosti uvedené na těchto stránkách.

Služby, které nejsou poskytovány

 1. BestClinic nezaměstnává zdravotnické pracovníky a nebude s uživateli ani poskytovateli zdravotních služeb diskutovat ani radit v záležitostech týkajících se léčby.
 2. BestClinic se nepodílí na žádných transakcích mezi uživateli a poskytovateli zdravotní péče, kteří využívají tyto webové stránky. Odpovědnost za řízení schůzek a poskytování příslušných služeb nese výhradně příslušný poskytovatel zdravotní péče.
 3. BestClinic nemůže kontrolovat informace poskytované poskytovateli lékařské péče ani informace získané BestClinic na internetu a zpřístupněné na webových stránkách. BestClinic nezaručuje ani neschvaluje pravost, kvalitu, bezpečnost nebo zákonnost jakéhokoli poskytovatele zdravotní péče nebo služeb poskytovaných nebo údajně poskytovaných jakýmkoli poskytovatelem zdravotní péče, přesnost jakéhokoli seznamu nebo jakýchkoli poskytnutých údajů o poskytovatelích zdravotní péče ani schopnost jakéhokoli poskytovatele zdravotní péče provést jakoukoli transakci.

Poskytované služby

 1. BestClinic je webová stránka pro uživatele, kteří hledají přístup k lékařským službám od poskytovatelů lékařských služeb nacházejících se po celém světě. BestClinic zprostředkovává spojení mezi uživateli a poskytovateli lékařských služeb prostřednictvím svých webových stránek nebo specializované podpory pro pacienty.
 2. BestClinic shromažďuje informace od poskytovatelů zdravotní péče z celého světa o jejich zařízeních a službách a také z velkého počtu veřejně přístupných webových stránek. Uživatelé mají k těmto informacím přístup na webových stránkách a tyto informace mají jednoduše pomoci při rozhodování o výběru poskytovatele zdravotní péče. Při výběru poskytovatele zdravotních služeb BestClinic usnadní kontakt mezi uživatelem a poskytovatelem zdravotních služeb, a to buď předáním informací uživatele poskytovateli zdravotních služeb (dále jen “webová služba”), nebo poskytnutím kontaktních údajů poskytovatele zdravotních služeb uživateli. BestClinic poskytne návrhy alternativních poskytovatelů zdravotní péče, kteří nabízejí stejné služby ve stejné lokalitě. Pokud si uživatel přeje s nimi také diskutovat, BestClinic předá informace uživatele navrhovaným poskytovatelům zdravotní péče.
 3. Uživatelé si mohou jednoduše přát procházet webové stránky a zjistit, co BestClinic nabízí. V takovém případě se na používání Webových stránek budou vztahovat pouze některá ustanovení těchto Podmínek používání a jiná ustanovení nebudou relevantní.

Pravidla pro používání stránek

Uživatelé stránek nesmí :

 1. Při návštěvě našich stránek nebo používání jakéhokoli nástroje dostupného na těchto stránkách porušovat zákony jakékoli jurisdikce, státu nebo země;
 2. Obtěžovat nebo nabourávat jakéhokoli uživatele;
 3. Zveřejňovat jakékoliv informace, příspěvky, žádosti, záznamy v návštěvní knize apod. které mohou být dle vlastního uvážení a názoru BestClinic považovány za obscénní, neslušné, hanlivé, urážlivé nebo nenávistné;
 4. Nahrát na server virus, bez ohledu na to, zda virus způsobí škodu společnosti BestClinic nebo uživatelům BestClinic ;
 5. Přenášet, krást nebo jinak získávat neoprávněný přístup k jakýmkoli informacím, datům nebo materiálům prostřednictvím těchto webových stránek nebo na nich, které mohou být v rozporu s jakýmkoli zákonem nebo nařízením v jakékoli jurisdikci;
 6. Používat jakýkoli skript nebo automatizovaného robota k přístupu, kopírování nebo manipulaci s jakýmkoli obsahem poskytovaným na těchto stránkách;
 7. Vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo zkreslovat své spojení s jinou osobou nebo subjektem;
 8. Umisťovat na tyto stránky vlastní reklamní materiály nebo propagační obsah nebo reklamní materiály třetích stran;
 9. Používat stránky jakýmkoli způsobem s cílem přerušit, poškodit nebo vyřadit z provozu, přetížit nebo změnit stránky, mimo jiné včetně zahlcení serverů požadavky;
 10. Pokoušet se obcházet, poškozovat, dešifrovat, upravovat nebo jinak zasahovat do stránek nebo jejich obsahu;
 11. Používat stránky způsobem, který by mohl jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit, přetížit nebo znehodnotit stránky nebo narušit používání a užívání stránek jinou stranou.

Všichni uživatelé těchto stránek musí být ve své jurisdikci nebo zemi původu plnoletí. Všichni uživatelé, kteří nedosáhli plnoletosti, musí okamžitě opustit web a přestat používat nástroje, funkce a informace poskytované na tomto webu, ledaže je tento navštěvující uživatel pod dohledem svého rodiče nebo zákonného zástupce; v takovém případě je rodič nebo zákonný zástupce odpovědný za odfiltrování jakéhokoli nevhodného obsahu na tomto webu.

Společnost BestClinic může zveřejnit pravidla, pokyny nebo zásady, které doplňují pravidla uvedená v této smlouvě. Jakmile budou takové nové nebo dodatečné dokumenty zveřejněny, stanou se tyto podmínky okamžitě součástí této smlouvy a budou pro uživatele považovány za automaticky závazné.

Upozornění

Společnost BestClinic nemůže osobně ověřit všechny poskytovatele zdravotní péče, nabízené služby a zdravotnický personál uvedený na těchto stránkách, a to i přes veškeré úsilí, které o to vynakládá. BestClinic proto nemá žádné znalosti ani odpovědnost za existenci, kvalifikaci, kvalitu služeb nebo způsobilost poskytovatelů zdravotní péče nebo lékařských služeb uvedených na těchto stránkách. Nemá žádné informace týkající se schopnosti nebo kvalifikace poskytovatelů zdravotní péče nebo lékařských služeb poskytovat služby požadované uživatelem a BestClinic nemůže potvrdit způsobilost zdravotnických pracovníků vykonávajících lékařskou praxi v těchto zařízeních.

BestClinic sama neposkytuje zboží ani služby jako zadavatel. BestClinic neposkytuje žádné jiné zboží ani služby s výjimkou zprostředkování kontaktu uživatelů s poskytovateli zdravotnických služeb. Třetí strany nezávislé na BestClinic poskytují další služby, jako je rezervace letenek, hotelů nebo taxi. BestClinic doporučuje získat a přečíst si podmínky poskytovatelů služeb, které se vztahují na jimi poskytované zboží nebo služby, a ujistit se, že poskytovatel služby neukládá žádné vyloučení nebo omezení odpovědnosti. Někteří poskytovatelé služeb mohou omezit nebo vyloučit odpovědnost za smrt, zranění osob, zpoždění a ztrátu nebo poškození majetku. Zadavatelé třetích stran (nikoli subdodavatelé společnosti BestClinic) poskytují veškeré zboží a služby, včetně návštěv, cestování, aktivit, stravování, konzultací, operací a postupů.

Společnost BestClinic přistupuje k výběru třetích stran, které jsou zákazníkům představovány a které mohou zákazníkům v rámci jejich cesty poskytovat zboží a služby, profesionálně. Je proto důležité vzít na vědomí, že :

 1. BestClinic neposkytuje žádnou záruku, že zboží nebo služby poskytované třetími stranami budou vhodné pro daný účel nebo že budou své služby poskytovat s přiměřenou odborností;
 2. Veškeré rezervace zboží a služeb poskytovaných třetími stranami podléhají podmínkám a omezením odpovědnosti, které mohou být stanoveny cestovními kancelářemi, leteckými společnostmi, nemocnicemi, klinikami, hotely a dalšími dodavateli zboží a služeb (některé z nich omezují nebo vylučují odpovědnost za smrt, zranění osob, zpoždění a ztrátu nebo poškození zavazadel) ;

Veškeré informace zveřejněné na těchto webových stránkách týkající se poskytovatelů zdravotní péče nebo lékařských služeb byly shromážděny a prezentovány společností BestClinic z její vlastní iniciativy s využitím webových stránek a propagačních informací těchto zařízení, které jsou již veřejně dostupné nebo byly poskytnuty přímo poskytovateli zdravotní péče. BestClinic neověřuje správnost informací shromážděných na těchto webových stránkách a nemůže zaručit jejich spolehlivost a přesnost a BestClinic nemůže zaručit, že tyto informace jsou aktuální a aktuální.

Veškeré lékařské informace na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro všeobecné informování uživatelů. Stránky slouží pouze jako databáze nebo vzdělávací zdroj, který může Uživatelům umožnit provádět vlastní šetření a výzkum v oblasti zdravotní péče, lékařských služeb a lékařských informací zde uvedených. Tyto informace by neměly sloužit jako podklad pro stanovení diagnózy, volbu léčby nebo výběr lékaře. Tyto stránky nemají za cíl diktovat, co představuje platnou, vhodnou nebo nejlepší péči o jakýkoli zdravotní problém, ani nenahrazují posouzení kvalifikovaného lékaře. Pokud uživatel má nebo má podezření, že by mohl mít zdravotní problém nebo že je kandidátem na některý z lékařských zákroků uvedených na těchto stránkách, je povinen okamžitě přerušit veškerá jednání s klinikou nebo nemocnicí.

BestClinic nelze považovat za lékařskou praxi. Používáním těchto stránek nevzniká vztah mezi lékařem a pacientem. Uživatel nesmí vyhledávat doporučení BestClinic týkající se zdravotních problémů ani se na ně spoléhat.

Přestože BestClinic nemá důvod se domnívat, že by v informacích zveřejněných na webových stránkách byly nějaké nepřesnosti nebo vady, neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku ohledně přesnosti informací. Webové stránky jsou poskytovány “tak, jak jsou” nebo “jak jsou k dispozici” a uživatel je používá výhradně na vlastní riziko. Poskytnutím informací Uživateli nevzniká ani nevznikl mezi Uživatelem a společností BestClinic žádný smluvní závazek a Uživatel není povinen poskytovat žádnou péči. Pokud příslušný soud rozhodne, že společnost BestClinic má vůči Uživateli povinnost péče, společnost BestClinic nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé důsledky, ztráty, škody nebo újmy vyplývající z použití těchto informací, s výjimkou případu nedbalosti nebo přímého zavinění ze strany společnosti BestClinic.

Informace na těchto stránkách by neměly sloužit jako podklad pro stanovení diagnózy, volbu léčby nebo výběr lékaře. Při provozování těchto webových stránek nemůže být BestClinic považována za lékařskou praxi a informace zde uvedené nemají nahradit lékařskou radu kvalifikovaného lékaře.

Ochrana údajů

Pro účely těchto Podmínek používání se “údaji” rozumí jakékoli elektronické údaje nebo informace, včetně osobních údajů ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů z let 1988 a 2003 a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GRPD 2018 (dále jen “zákony o ochraně osobních údajů”), které uživatel zadá na těchto stránkách a které BestClinic předá poskytovateli lékařských služeb a jejichž zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem lékařských služeb. Uživatel bere na vědomí, že za účelem usnadnění poskytování služeb bude BestClinic potřebovat poskytnout osobní údaje Uživatelů, včetně všech poskytnutých zdravotních údajů, vybraným Poskytovatelům zdravotní péče. Uživatel výslovně souhlasí s předáváním a zveřejňováním svých osobních údajů těmto Poskytovatelům zdravotní péče, a to i v případě, že tito Poskytovatelé zdravotní péče sídlí v zemích, kde ochrana osobních údajů není tak silná jako v Evropské unii. BestClinic může rovněž použít kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy, aby čas od času kontaktovala Uživatele za účelem kontroly postupu v souvislosti s konzultací s lékařem a dalších záležitostí týkajících se služeb BestClinic. Uživatel souhlasí s tím, aby jej BestClinic v této souvislosti kontaktovala.

BestClinic se snaží chránit soukromí uživatelů a dalších osob, které mají přístup na webové stránky a využívají jejich zařízení. Podrobnější informace o tom, jak BestClinic používá soubory cookie, o typu shromažďovaných informací, o způsobu jejich použití a o okolnostech, za kterých BestClinic informace zveřejňuje, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

BestClinic provozuje servery v Evropské unii i mimo ni, proto uživatel tímto souhlasí s přenosem osobních údajů v Evropské unii i mimo ni. Používáním těchto webových stránek uživatelé souhlasí s tím, že BestClinic uchovává a zpracovává, elektronicky i manuálně, jejich osobní údaje (včetně citlivých osobních údajů) za účelem provozu, řízení, bezpečnosti a správy BestClinic a v souladu s platnými zákony, předpisy a postupy, včetně předávání osobních údajů do Evropské unie a mimo ni.

Komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem zdravotní péče prostřednictvím e-mailu nebo rychlých zpráv. Obsah těchto e-mailů a zpráv může BestClinic uchovávat, aby pomohla poskytovatelům zdravotní péče monitorovat jejich komunikaci.

Komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem zdravotní péče prostřednictvím telefonu může být vedena prostřednictvím BestClinic. Čas a datum, úspěch či neúspěch a telefonní čísla může BestClinic ukládat, aby oběma pomohla sledovat vzájemnou telefonickou komunikaci. Lze také uložit zvukový záznam hovoru. Pokud je zvukový záznam telefonního hovoru zaznamenán, uslyší uživatel před zahájením hovoru zvukovou zprávu, která ho o tom informuje.

Registrací registrovaného uživatele uživatelé souhlasí s tím, že BestClinic může zasílat reklamy a/nebo propagační materiály e-mailem. Pokud si nepřeje, aby ho společnost BestClinic kontaktovala pro marketingové účely, může o tom informovat společnost BestClinic pomocí odkazů “odhlásit odběr” na vydaných e-mailových sděleních a/nebo kontaktováním společnosti BestClinic přímo prostřednictvím formuláře.

Sdělování informací

Pokud si Uživatel přeje sjednat konzultaci s poskytovatelem lékařských služeb, bude požádán o poskytnutí určitých informací včetně údajů, jako jsou kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailová adresa), věk, pohlaví a určité zdravotní informace, aby BestClinic mohla tyto údaje předložit příslušným poskytovatelům lékařských služeb. Uživatelé zaručují a zavazují se, že poskytnuté informace jsou aktuální, přesné ve všech podstatných ohledech, nejsou duševním vlastnictvím jiných osob ani neporušují práva třetích stran a jsou dostatečné pro usnadnění činnosti BestClinic. Ačkoli se BestClinic snaží vždy respektovat soukromí, uživatelé by neměli poskytovat informace, které by mohly způsobit osobní újmu, pokud by byly zveřejněny.

U informací zasílaných prostřednictvím internetu nelze zaručit jejich naprosté zabezpečení, neboť je možné, že budou zachyceny, ztraceny nebo pozměněny. Uživatelé chápou a souhlasí s tím, že přebírají bezpečnostní riziko za všechny informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek. BestClinic neodpovídá za informace odeslané prostřednictvím internetu a nenese vůči uživateli ani komukoli jinému odpovědnost za jakoukoli škodu nebo jinou ztrátu vzniklou v souvislosti s jakýmikoli informacemi odeslanými uživatelem společnosti BestClinic nebo poskytovateli zdravotní péče nebo jakýmikoli informacemi odeslanými společností BestClinic, poskytovatelem zdravotní péče nebo třetí stranou uživateli prostřednictvím internetu.

Odesláním informací prostřednictvím formulářů nebo telefonicky opravňujete společnost BestClinic a její partnery k zasílání informací prostřednictvím e-mailu, SMS, aplikace WhatsApp nebo telefonních hovorů v souladu s jejími zásadami důvěrnosti. Tento souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu. Naše kontaktní služba je zcela ZDARMA. Informace poskytované společností BestClinic ve všech zařízeních jsou určeny uživateli pro výhradně osobní a nekomerční použití a nesmí být použity k jiným účelům než k identifikaci potenciálních léčebných postupů a procedur. Veškeré informace týkající se zařízení uvedeného na této stránce, ať už pocházejí z jakéhokoli zdroje, mimo jiné včetně cen a dostupných zákroků/operací, jsou považovány za spolehlivé, ale nejsou zaručeny. Připomínáme, že BestClinic neposkytuje lékařské poradenství ani léčbu.

Pozastavení/ukončení

Společnost BestClinic může kdykoli bez předchozího upozornění pozastavit nebo ukončit přístup uživatelů k Webovým stránkám nebo k jakýmkoli službám, které jsou součástí Webových stránek, a to zcela nebo zčásti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že uživatel poskytl nepravdivé nebo zavádějící informace nebo porušil tyto Podmínky používání, nebo v případě, že společnost BestClinic není schopna ověřit nebo potvrdit informace zadané na Webových stránkách. BestClinic nenese vůči Uživateli ani žádné třetí straně odpovědnost za pozastavení nebo ukončení přístupu na Webové stránky.

Duševní vlastnictví

Veškerý původní obsah poskytovaný na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím je chráněn různými mezinárodními zákony o autorských právech, patentovými zákony, předpisy a zákony o ochranných známkách a různými zákony o duševním vlastnictví, smlouvami a mezinárodními dohodami. Kopírování, rozmnožování, zveřejňování nebo šíření jakéhokoli chráněného obsahu obsaženého na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím je bez písemného souhlasu společnosti BestClinic přísně zakázáno. Všechny ochranné známky zobrazené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím jsou majetkem příslušných vlastníků a uživatel je nesmí za žádných okolností používat.

‍👩‍⚕ ZÍSKEJTE CENOVOU NABÍDKU ➡️